Skip to content

ריתמוס

קבוצת ציורי ה"ריתמוס", מעין שדות צבע מפותלים.   הצורות החוזרות על עצמן ,

נשזרות זו בזו. בתוך מארג הצורות, דמויות נשים מוטבעות – מחוקות.

אקריליק על קנבס או על עץ לבוד.

לחץ על ריבוע ה i  לאינפורמציה (בחלק העליון של התמונה).