Skip to content

מפגשי אמנים

מפגשי אמנים המתקיימים אצלי בסטודיו אחת לחודש,

חולקים מחשבות, דילמות, מעלים הצעות, משתפים מידע.

בגרעין המשתתפים  Artists Unit-e ואורחים.