Skip to content

עוד פרסומים

מה שנשאר, קיר אמנית, גלריה ND, ר"ג, נובמבר 2020

"מה שנשאר", מעבר למראה, זיוה קורט

"מה שנשאר", בלוג האמנות, יואל אמת

"עקבות בחלל הזמן", בית האמנים ת"א, אוקטובר 2019

עקבות בחלל הזמן", החלון, סמדר שפי"

 בית האמנים תל אביב- עקבות בחלל הזמן 

עקבות בחלל הזמן, זיוה קורט

חגית קזיניץ, עקבות בחלל הזמן, בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי, אוצר: ניר הרמט

בתערוכה של חגית קזיניץ, "עקבות בחלל הזמן" עולות שאלות באשר להתבוננות פנימה,

העקבות שמותיר הזמן החולף, משמעויות סמיוטיות באשר ליחס בין המילה למשמעותה

)פרדינן דה סוסיר, רולאן בארת ועוד(.

אוצר התערוכה ניר הרמט כותב: "ההתרחשויות מסומנות על גבי הציורים רחבי המידה

ואינן מותירות סימנים קונקרטיים או ניתנים לזיהוי. אלו הן התרחשויות שקטות,

נדמות לתנועת הליכה איטית; הליכה לשם הליכה".

האמנית מציירת – מקומות ודמויות במרחב; הדמויות אשר אינן ניתנות לזיהוי נראות לעתים

כמופשטות, נוכחות ובה בעת לא. Ziva Kort ב  f, 

על התערוכה בליסבון, פורטוגל

גלריה קולורידה, נובמבר-דצמבר 2017

   ועוד על התערוכה בליסבון

 Artspace TLV לדף אמן

Movement' 44degrees'  קישור למגזין ' (עמ' 36)

גלריה, "הארץ", אוקטובר 2017

קיר אמן, "התוהו והאין"